ЕСФП

Информация:

Електронна система с фискална памет (ЕСФП)служи за за регистриране и отчитане оборотите от продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, които са одобрени по смисъла на Закона за измерванията или са с оценено съответствие по смисъла на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Предназначение: Електронна система с фискална памет (ЕСФП) служи за за регистриране и отчитане оборотите от продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, които са одобрени по смисъла на Закона за измерванията или са с оценено съответствие по смисъла на Закона за техническите изисквания към продуктите, установяване на дистанционна връзка и подаване на данни към Националната агенция по приходите.

Нормативно позоваване: Техническите и функционални изисквания са определени в Наредба №Н-18 на МФ от 2006 г.

Методи на контрол: ЕСФП се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа.

Задължение на производител/вносител: Производителите или вносителите, които пускат на пазара ЕСФП, подават заявление за одобряване на типа в БИМ.

Процедура за одобряване на типа  

Одобряването на типа на ЕСФП включва:

  • преглед на документите;
  • изпитване на образец от типа ЕСФП;
  • оценяване съответствието на типа ЕСФП с техническите и функционални изисквания към него;
  • издаване на свидетелство за одобрен тип ЕСФП и вписване в регистъра на одобрените за използване типове ФУ.

Контакти