Електромагнитна съвместимост   

За да отговори на съвременните тенденции в развитието на техниката и технологиите към момента БИМ изпълнява Проект: BG16RFOP002-2.011-0001 „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на изпитвателни лаборатории в Български институт по метрология“.

Общата стойност на проекта е 1 790 000 лв.

Една от целите на проекта е да осигури предоставянето на подобрени услуги и развита благоприятна среда и инфраструктура за нуждите на бизнеса, при провеждането на стандартизирани изпитвания за електромагнитна съвместимост и безопасност, чрез модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на Изпитвателна лаборатория за електромагнитна съвместимост.

Провежда изпитвания за електромагнитна съвместимост на електрически и електронни съоръжения за използване в жилищна, търговска, лекопромишлена и промишлена среда, медицинска електроника, телекомуникационни съоръжения, средства за измерване, електрически осветителни устройства, автомобилна електроника.

Обхват

Изпитване/характеристика Стандарт
ЕМС относно измерване на излъчени смущения
Смущаващо напрежение в захранващите изводи,

Честотен обхват 150 kHz – 30 MHz

БДС ЕN 55011,

БДС ЕN 55014-1,

БДС ЕN 55015,

БДС ЕN 55016-2-1

Смущаваща мощност в захранващите изводи,

Честотен обхват 30 MHz – 300 МHz

БДС ЕN 55014-1
Излъчени смущения в пространството,

Честотен обхват 30 МHz – 1 GHz

БДС EN 61000-4-20
Излъчени електромагнитни смущения,

Честотен обхват 9 kHz – 30 MHz

БДС ЕN 55015
Смущения с прекъсвания в захранващите изводи,

Честотен обхват 150 kHz – 30 MHz

БДС ЕN 55014-1
ЕМС относно устойчивост на смущения
Електростатични разряди БДС EN 61000-4-2
Бързи преходни процеси и пакети импулси.

Ниво на напрежение 250 V – 4000 V

БДС ЕN 61000-4-4
Отскок на напрежението.

Ниво на напрежение 500 V – 6000 V

БДС ЕN 61000-4-5
Кондуктивни смущения, индуктирани от радиочестотни полета.

Честота: 100 kHz – 250 MHz,

Импеданс: 50 Ω,

Мощност: 75 W

БДС ЕN 61000-4-6
Магнитни полета с честота на захранващата мрежа. БДС ЕN 61000-4-8
Импулсни магнитни полета. БДС ЕN 61000-4-9
Краткотрайно спадане, краткотрайно прекъсване и изменение на напрежението БДС ЕN 61000-4-11
ЕМС автомобилна електроника
Преходна електрическа проводимост по захранващи линии БДС ISO 7637-2

БДС ISO 16750-2

Преходни процеси в капацитивна и индуктивна връзка през други линии, различни от захранващите БДС ISO 7637-3

Изпитвателна лаборатория за Електромагнитна съвместимост

За контакти:
Манол Аврамов
Телефон: 0889 063 591   

Адрес: гр. София, кв. "Полигона", ул. "Проф. Петър Мутафчиев" № 2
e-mail: emc-bim@bim.government.bg

Заявки се подават в Център за аминистративно обслужване (ЦАО)
Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж I, стая № 102
e-mail: au-bim@bim.government.bg
Телефон: + 359 2 9702 790; + 359 2 9702 754