Премини към горна навигацияПремини към лява навигацияПремини към съдържаниеПремини към търсене
Начало >

Нов проект на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

01.07.2015 16:51:54

Разработването на проекта на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол е извършено от работна група, в която бяха включени представители на държавни организации (Министерство на икономиката, Българския институт по метрология, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор), държавни и частни дружества (Булгратрансгаз ЕАД, Овергаз Холдинг АД, топлофикационни дружества – София и Русе), неправителствени организации (Българска петролна и газова асоциация) и висши учебни заведения (Технически университет – София).

С предлагания проект на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /Наредбата/ се цели:

повече..

Интернет и мобилните телефони са продукт на изследванията за светлината

22.05.2015 10:25:21

Откритията свързани със светлината са променили физиката. Те продължават да имат огромно влияние върху науката за развитие на технологиите. Това каза в приветственото си слово по повод Световния ден на метрологията в годината - председателят на Българския институт по метрология доц. Димитър Станков. На 20 декември 2013 г. по време на своята 68 – та сесия на Общото събрание ООН провъзгласява 2015 г. за Международна година на Светлината и светлинно базираните технологии.

Доц. Станков подчерта, че вълновата теория на светлината, законите на електродинамиката, общата теория на относителността и изследванията на космическото микровълново лъчение са довели до развитието на лазерите, мобилните телефони, глобалните светлинни навигационни системи и безжичния интернет. Всички те дават отговор за произхода на нашия свят. 

В поздравителния адрес за Денят на метрологията в годината на Светлината министърът на икономиката Божидар Лукарски казва, че „В динамично устроения глобален свят, в който живеем все по-често се обръщаме към природните дадености – към слънцето като източник на енергия, за да компенсира ресурсите, които не ни достигат. Всичко това не е само предизвикателство през метрологията, но и пред обществото и необходимостта от задоволяване на неговите потребности.“

повече..

Метролозите отбелязват своя професионален празник с конференция „Измервания и светлина“

19.05.2015 17:18:08

Българският институт по метрология ще отбележи своя професионален празник на 20 май с XII-та Национална научно-практическа конференция „Метрология 2015“. Тази година форумът ще протече под патронажа на  министъра на икономиката Божидар Лукарски, а мотото е „Измервания и светлина“. 

 Конференцията е обединена от три тематични панела. По време на първия ще бъдат изнесени доклади на тема „Светлина, човек и метрология“. Вторият обхваща темата „Нови светлинни източници – предизвикателство пред метрологията и защита на потребителя“. По време на третия панел ще бъде отделено време за въпроси, свързани с „Технологии, иновации, измервания, еталони – състояние и перспективи за развитие“. 

 Организатори на научния форум са Българският институт по метрология, Съюзът на метролозите в България, ФНТС и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

 

Колеги, заповядайте на конференцията, която ще се проведе на 20 май (сряда) от 09:30 ч. в зала на ИА "Българска служба по акредитация" на адрес: гр. София, бул. "Г. М. Димитров" № 52 А, ет. 1.

повече..

Председателят на Българския институт по метрология доц. д-р Димитър Станков: „Всички стационарни камери по пътищата са изправни“

22.04.2015 16:46:05

Всички стационарни камери на „Пътна полиция“ са проверени от наши служители и функционират нормално. Това заяви председателят на Българския институт по метрология доц. д-р Димитър Станков. Той поясни, че  средствата за измерване на скоростта по пътищата се контролират регулярно. Те подлежат на задължителен контрол преди пускането им в експлоатация и на последващ контрол веднъж в годината. Това е регламентирано в Закона за измерванията (ЗИ) и нормативните актове по неговото прилагане.

Първоначалните и последващите проверки на стационарните скоростомери се извършват от служители на Българския институт по метрология. Проверките на мобилните системи за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение се извършват от оправомощени от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор лица, каза още доц. Станков.

повече..

БИМ – с принос за присъдиняване на Република България като асоцииран член към Европейската космическа агенция

16.04.2015 18:02:01

На 08.04.2015 г. Министърът на икономиката г-н Божидар Лукарски подписа Споразумение за присъединяване на Република България като асоцииран член към Европейската космическа агенция (ЕКА). Предстои ратифициране на споразумението в Народното събрание. През октомври 2014 г., на организирана от Министерство на икономиката среща, Българският институт по метрология, като партньор в подписания Меморандум за сътрудничество с „Клъстер Аерокосмически технологии, изследвания и приложения” взе участие в представянето на България пред ЕКА. Беше изнесена презентация с възможностите на БИМ за участие в проекти на ЕКА и бяха проведени дискусии с представителите на ЕКА.

С подписването на   споразумението, пред страната се откриват широки възможности за активизиране на научния и индустриален потенциал, осигуряване на достъп до върхови технологии и развитие на бизнес в аерокосмическия сектор. Съгласно заложеното в споразумението България ще се включи и в петгодишната програма на Европейската космическа агенциа (ЕКА) – „План за коопериране на европейски държави”, създадена специално за новоприетите държави-членки на Европейския съюз.

Министерство на икономиката и Европейската космическа агенция организират Информационен ден за представяне на предложения за тръжна процедура по плана на европейските коопериращи държави. 

повече..

Представители на БИМ ще участват в 31-та годишна среща на Комитета на WELMEC в гр. Белград, Република Сърбия

16.04.2015 16:51:04

 

От 5 до 7 май, 2015 г. в гр. Белград, Република Сърбия ще се проведе 31-та годишна среща на Комитета на WELMEC - Европейска организация за сътрудничество в областта на законовата метрология. Домакин на срещата ще бъде Институтът по метрология на Република Сърбия.

Участие в срещата ще вземат председателят, заместник-председателят на БИМ и главният директор на главна дирекция „Мерки и измервателни уреди” в БИМ.

БИМ е пълноправен член на WELMЕC от 2007 г. Годишната среща на Комитета на WELMEC е главният контролиращ и вземащ решения форум за постигане на хармонизиран и последователен подход към европейската законова метрология и за прилагане директивите от Нов подход – за везни с неавтоматично действие (NAWI) и средства за измерване (MID).

Програмата на годишните срещи на комитета включва обсъждане на всички аспекти от работата на WELMEC, резултати от приети стратегии, предложения, свързани с директивите, отчет от работата на работните групи към WELMEC, презентации на сродни и международни организации и др. Определят се и тенденциите за развитие на европейската законова метрология, обсъждат се предложения за промяна в европейското законодателство по метрология, дава се възможност за пряк достъп до актуална информация за стратегии и обмяна на опит.


повече..

XII-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕТРОЛОГИЯ 2015”

07.04.2015 18:37:06

На 20.05.2015 г. ще се проведе XII-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕТРОЛОГИЯ 2015“ с мото  „Измервания и светлина“.  Конференцията е част от националната програма за честване на Международната година на светлината (IYL - 2015) и ще се проведе под патронажа на Министъра на икономиката. Повече информация...

повече..

Утвърдени национални еталони на Република България

13.08.2014 13:21:42

Правителството прие решения за утвърждаване на следните еталони като Национални еталони на Република България:

         · Национален еталон на единицата за температура в обхват от минус 38,8344 ºС до 660,323 ºС

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=5988&g=
 

         · Национален еталон на токови и напрежителни отношения при 50 Hz

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=6052&g=

повече..


Този сайт е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България по Договор № BG 161РО 003-4.3.01-0002-С0001 от 08.09.2009 г. - "Подобряване на инфраструктурата по качество и на предлаганите от Българския институт по метрология услуги – фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Български институт по метрология и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.