Премини към горна навигацияПремини към лява навигацияПремини към съдържаниеПремини към търсене
Начало >

Весела Коледа и Честита Нова година !

16:12:55 Yesterday

Уважаеми колеги и партньори,

Весела Коледа и Честита Нова година !

Пожелавам Ви творчески успехи,

късмет и много щастливи мигове

през новата 2015 година! 

 

доц. д-р Димитър Станков

Председател на Български институт по метрология

 

повече..

ХХV Юбилейна Национална научно- практическа конференция “КАЧЕСТВОТО – ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ ’ 2014”

13.10.2014 15:21:30

По повод Световния ден на качеството – 13 ноември 2014 год. и Европейската седмица на качеството – 10 – 16 ноември 2014 год. 40 г. от I Национална научно-техническа конференция „Надеждност на промишлените изделия” 

 Организационният комитет Ви кани да вземете участие в

ХХV Юбилейна Национална научно- практическа конференция “КАЧЕСТВОТО – ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ ’ 2014”, която ще се проведе на 13 и 14 ноември 2014 г.

Български институт за стандартизация

София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 13

под патронажа на Министерството на икономиката и енергетиката

Конференцията се организира от:

Съюз на специалистите по качеството в България /ССКБ/

Сдружение “Клуб 9000”

Съорганизатори:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Български институт по метрология

Български институт за стандартизация

Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”

Българска агенция по безопасност на храните

 

П О К А Н А

13 и 14 ноември 2014 г.

Български институт за стандартизация

София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 13

 

повече..

Утвърдени национални еталони на Република България

13.08.2014 13:21:42

Правителството прие решения за утвърждаване на следните еталони като Национални еталони на Република България:

         · Национален еталон на единицата за температура в обхват от минус 38,8344 ºС до 660,323 ºС

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=5988&g=
 

         · Национален еталон на токови и напрежителни отношения при 50 Hz

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=6052&g=

повече..

Нотифициран орган (NB) № 1957

28.04.2014 14:54:51

Уважаеми Госпожи и господа,

БИМ е нотифициран орган (NB)  № 1957 за оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, водомери, разходомери за газ и коригиращи устройства за обем, електромери за активна енергия , топломери и компоненти за топломери и  измервателни системи за непрекъснато и динамично измерване на количество течности  различни от вода.

Повече информация може да намерите тук

повече..

Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология

30.04.2013 12:15:07

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

От днес 30.04.2013 г. влиза в сила  Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология, приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 от 19 април 2013 г., обнародвана в „Държавен вестник“ брой 40/30.04.2013г.

За започналите, но неприключили производства  се събират таксите по отменената вече тарифа.

повече..

Регистриране на фирми, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства

15.03.2013 15:24:09

Уважаеми госпожи и господа,

Съгласно последното изменение на Закона за данък добавена стойност, чл. 118, ал. 5 (обн. в ДВ бр. 23 от 08.03.2013 г.), лицата, извършващи сервиз и ремонт на фискални устройства (ФУ) и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД), трябва да бъдат регистрирани в Български институт по метрология (БИМ).

От 18.03.2013 г. в БИМ ще се приемат документи (по реда на глава седма от Наредба №Н-18 от 2006 г. на МФ) за регистриране на фирми, извършващи сервиз и ремонт на ФУ и ИАСУТД.

Издаването на удостоверенията за регистрация ще се извърши след публикуване на необходимото изменение на Наредба №Н-18 от 2006 г. на МФ.

Примерна форма на заявлението за регистриране фирма за сервиз и ремонт на ФУ/ ИАСУТД можете да изтеглите от ТУК.

Заявлението с придружаващите го документи се приемат на ръка или по поща всеки ден от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 часа на гише „Административно обслужване” на адрес:

1040 гр.София,

бул. „Г.М.Димитров” № 52 Б.

 

Таксата за регистриране на ремонтни и сервизни фирми за поддръжка на ФУ/ ИАСУТД е 50,00лв.

повече..


Този сайт е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България по Договор № BG 161РО 003-4.3.01-0002-С0001 от 08.09.2009 г. - "Подобряване на инфраструктурата по качество и на предлаганите от Българския институт по метрология услуги – фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Български институт по метрология и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.